Home พันธกิจและวิสัยทัศน์ฯ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ นโยบาย เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์และมาตรการ ศูนย์การจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2011 เวลา 12:36 น.
Share


วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ นโยบาย
เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์และมาตรการ 
ศูนย์การจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

วิสัยทัศน์       :

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน เป็นผู้นำทางการจัดการศึกษา สู่ความเป็นเลิศด้านวิชาชีพ พัฒนาคุณภาพกำลังคนสู่มาตรฐานสากลอย่างเป็นระบบและยั่งยืน บนพื้นฐาน ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพิ่มขีดความสามารถเชิงการแข่งขันและพัฒนาเศรษฐกิจ รวมทั้งทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตที่ดีของสังคม

พันธกิจ         : 

1. ผลิตทรัพยากรมนุษย์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านวิชาการ และเทคโนโลยี เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม
2.พัฒนาคณาจารย์ในองค์กรโดยเพิ่มขีดความสามารถด้านวิชาชีพ และเทคโนโลยี
3.ผลิตและส่งเสริมงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เพื่อส่งเสริมงานบริการวิชาการ วิชาชีพและเทคโนโลยีที่เหมาะสม มีคุณภาพ และตอบสองความต้องการของสังคม
4.ทำนุบำรุงศาสนา ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม

เป้าประสงค์  : 

1.  ผลิตบุคลากรระดับต่ำกว่าปริญญา : ปริญญาตรีและสูงกว่า ในสัดส่วน 30 : 70  โดยให้มีสัดส่วนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต่อ ด้านสังคมศาสตร์ เท่ากับ 75 : 25 ภายในปี 2554
2. พัฒนาบุคลากรขององค์กรให้มีศักยภาพ และเพิ่มขีดความสามารถให้มีความรู้ความชำนาญในงานที่รับผิดชอบ ระดับปริญญาตรี : โท : เอก   ในสัดส่วน 30 : 65 : 5  ภายในปี 2554
3. เผยแพร่ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในท้องถิ่นชุมชนและสังคม  จำนวนไม่น้อยกว่า  5 เรื่องต่อปี 
4. สร้างความเป็นเลิศในการให้บริการทางวิชาการ วิชาชีพและเทคโนโลยี แก่ท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง จำนวนไม่น้อยกว่า 10 เรื่องต่อปี จำนวนผู้รับบริการไม่น้อยกว่า 500  คนต่อปี

นโยบาย       : 

1.สนับสนุนให้ทุกหน่วยงานนำการบริหารจัดการความรู้ไปใช้พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการบริหารจัดการศึกษา ทุกภาคส่วนของมหาวิทยาลัย
2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรทางการศึกษา และหน่วยงานภายนอกในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

เป้าหมาย     :   

   ให้บุคลากรทุกหน่วยงาน จัดทำการบริหารจัดการความรู้ในการพัฒนา  เพื่อเพิ่มสมรรถนะและประสิทธิภาพในการทำงาน

ยุทธศาสตร์ :     

   1. จัดโครงสร้างการดำเนินการงานบริหารจัดการความรู้
   2. เสริมสร้างความรู้สำหรับผู้ปฏิบัติงานในทุกพันธกิจ
   3. จัดทำเว็บไซต์ KM เพื่อเผยแพร่ความรู้ทั้งภายใน และภายนอกองค์กร
   4. ติดตามประเมินผล และจัดทำแผนปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

วัตถุประสงค์ :   

 1. เพื่อใช้กระบวนการบริหารจัดการความรู้พัฒนางานของมหาวิทยาลัย ให้เป็นองค์กรเรียนรู้
 2. เพื่อสร้างองค์ความรู้ให้มีประสิทธิภาพ และคุณภาพ
 3. เพื่อเน้นกระบวนการให้ทุกคนมีโอกาสแสดงความคิดเห็น และมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา โดยผ่านกระบวนการการบริหารจัดการความรู้
 4. เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะของบุคลากรในการพัฒนาและยกมาตรฐานสู่ระดับสากล

มาตรการ :      

 1. ทบทวนพันธกิจที่มีความสำคัญมาดำเนินการจัดทำแผนดำเนินการ/ ปฏิบัติการ
 2. จัดตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์การจัดการความรู้และคณะกรรมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยและกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ
 3. กำหนดนโยบายการบริหารจัดการความรู้อย่างต่อเนื่อง และนำไปเผยแพร่สู่การปฏิบัติจริง
 4. จัดทำแผนงาน/ แผนปฏิบัติการ ประเมินผล และรายงาน

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2011 เวลา 12:41 น.
 

Login Formลืมรหัสผ่าน?
ลืมชื่อเข้าใช้งาน?
ลงทะเบียน

สถิติผู้เข้าชม

สมาชิก : 82
Content : 36
เว็บลิงก์ : 6
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 209679