Home คลังความรู้ การขอหนังสือรับรองเงินเดือน รับรองการทำงาน รับรองความประพฤติ
การขอหนังสือรับรองเงินเดือน รับรองการทำงาน รับรองความประพฤติ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย ป้าวิ   
วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2011 เวลา 06:47 น.
Share

ความรู้เรื่อง   การขอหนังสือรับรองเงินเดือน รับรองการทำงาน รับรองความประพฤติ 
เจ้าของความรู้   นางวิภาวรรณ   จงชาญสิทโธ
                  การขอหนังสือรับรองเงินเดือน รับรองการทำงาน รับรองความประพฤติ  ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์  ได้มอบหมายให้ข้าพรับผิดชอบงานสวัสดิการในการออกหนังสือรับรองเงินเดือนของข้าราชการ  ลูกจ้างประจำ  พนักงานในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาน่าน
           เมื่อข้าพเจ้าได้รับมอบหมายสิ่งแรกที่ข้าพเจ้าดำเนินการคือตรวจสอบประวัติการรับราชการ  อัตราเงินเดือน  ฐานะทางการเงินในเบื้องต้น   โดยมีขั้นตอนการออกหนังสือรับรอง
    

     ๑)  รับคำร้องที่มีผู้ร้องขอให้ออกใบรับรองตามแบบฟอร์มการขอหนังสือรับรองรายได้/หนังสือรับรองการทำงานที่จัดให้ โดยแจ้งเหตุผลและความจำเป็นในการขอหนังสือ  เสนอต่อผู้บังคับบัญชาขั้นต้น
     ๒)  ตรวจสอบความถูกต้องรายละเอียดข้อความของแบบคำร้องว่าข้อมูล ชื่อ     นามสกุล  ตำแหน่งอัตราเงินเดือน  สังกัดสาขาวิชา  คณะวิชา  ระยะเวลาเริ่มปฏิบัติงานฐานเงินเดือน และรายได้อื่นๆ ของผู้ที่ต้องการขอถูกต้องหรือไม่
    ๓)  จัดพิมพ์หนังสือรับรองตามแบบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณหนังสือราชการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.  ๒๕๒๖  และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๔๘
            ๓.๑)   ตรวจทานความถูกต้องของหนังสือข้อมูล  คำผิด  ตัวสะกด
            ๓.๒)   เสนอหัวหน้างานทรัพยากรมนุษย์ เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
            ๓.๓)   นำหนังสือรับรองและแบบฟอร์ม  เข้าแฟ้มนำเสนอผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรน่าน หรือรองอธิการบดีเพื่อลงนาม
            ๓.๔)   นำหนังสือมาลงเลขที่หนังสือที่สำนักงานกองบริหารทรัพยากร
    ๔)   นำต้นฉบับหนังสือรับรอง มอบให้ผู้ที่ต้องการขอ
    ๕)  เก็บสำเนาหนังสือรับรอง และแบบฟอร์มการขอหนังสือรับรองในแฟ้มหนังสือรับรอง

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2011 เวลา 06:51 น.
 

Login Formลืมรหัสผ่าน?
ลืมชื่อเข้าใช้งาน?
ลงทะเบียน

สถิติผู้เข้าชม

สมาชิก : 82
Content : 36
เว็บลิงก์ : 6
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 209678