Home คลังความรู้ การศึกษาจินตภาพเมืองย่านถนนสุมนเทวราช อำเภอเมือง จังหวัดน่าน
การศึกษาจินตภาพเมืองย่านถนนสุมนเทวราช อำเภอเมือง จังหวัดน่าน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย อ.บรรจง   
วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2011 เวลา 16:40 น.
Share

การศึกษาจินตภาพเมืองย่านถนนสุมนเทวราช  อำเภอเมือง  จังหวัดน่าน
      เพื่อศึกษาสำรวจวิเคราะห์เชิงจินตภาพในแง่ปัญหาและความเหมาะสม  ตลอดจนกำหนดแนวทางการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ย่านถนนสุมนเทวราช  รวมถึงกิจกรรมที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตของคนในย่านพื้นที่การศึกษาดังกล่าว เพื่อรักษาเอกลักษณ์ของชุมชนเมืองย่านถนนสุมนเทวราช  และเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านภูมิทัศน์เมืองในย่านถนนสุมนเทวราช ให้ดีขึ้นกว่าสภาพปัจจุบัน
     ประชากรที่ใช้ในการวิจัยเป็นประชากรที่อาศัยอยู่ในย่านถนนสุมนเทวราช  อำเภอเมือง  จังหวัดน่าน  และประชากรจากพื้นที่อื่นๆที่มีความเกี่ยวข้องในแง่การใช้ประโยชน์จากพื้นรวมถึงนักท่องเที่ยว  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง  เป็นผู้มีอาชีพค้าขาย  ข้าราชการ  รับจ้าง  รับจ้าง  นักเรียน  นักศึกษา  พนักงานเอกชน  อาจารย์  พระสงฆ์  นักท่องเที่ยวในย่านถนนสุมนเทวราช  โดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างจำนวน  60  คน 
       ผลการวิจัยพบว่าย่านถนนสุมนเทวราช  อำเภอเมือง  จังหวัดน่าน ( ตั้งแต่แยกชุมชนบ้านประตูปล่อง ถึงถนนท่าลี่ ) มีองค์ประกอบเชิงจินตภาพทั้ง 5 องค์ประกอบครบถ้วน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเป็นที่ชุมทาง  ( Node )  ที่มีหลายจุดเพราะเป็นย่านธุรกิจการค้ามาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  มีกลุ่มอาคารและสถาปัตยกรรมที่หลากหลายในแต่ละยุคสมัย มีลักษณะความถี่สูงในการใช้กิจกรรมในพื้นที่ที่ทำการศึกษา  ในขณะเดียวกันก็มีปัญหาทางภูมิทัศน์เมือง ในด้านที่ดีและไม่ดีในพื้นที่ที่ทำการศึกษา ผู้ทำงานวิจัยจึงได้กำหนดจุดมุ่งหมายในการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์  คือ “ต้องการสร้างเอกลักษณ์ให้กับย่านถนนสุมนเทวราช  แตกต่างจากถนนเส้นอื่นๆในเมืองน่าน เพื่อทำให้ถนนสายนี้ให้มีความต่อเนื่องกลมกลืนกันตลอดสาย เพื่อให้ผู้อยู่อาศัยมีความสุขกายสบายใจ    และเกิดความประทับใจแก่ผู้พบเห็นโดยเฉพาะนักท่องเที่ยว รวมทั้งการอนุรักษ์รูปแบบสถาปัตยกรรมที่เก่าแก่ทรงคุณค่าและวัฒนธรรมพื้นถิ่นของเมืองน่าน  โดยสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้สอยในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด”

 

Login Formลืมรหัสผ่าน?
ลืมชื่อเข้าใช้งาน?
ลงทะเบียน

สถิติผู้เข้าชม

สมาชิก : 82
Content : 36
เว็บลิงก์ : 6
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 209668