Skip to content

กองบริหารทรัพยากรน่าน

มุ่งมั่น สร้างสรรค์ และพัฒนาองค์กร อย่างยั่งยืน

ดาวน์โหลด แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ

 • แบบฟอร์ม ง.4 รายละเอียดคำชี้แจงค่าครุภัณฑ์
 • แบบฟอร์ม ง.5 รายละเอียดคำชี้แจงค่าครุภัณฑ์
 • แบบฟอร์ม ง.8 แบบเสนอโครงการ
 • แบบฟอร์ม ง.9 แบบฟอร์มการขอใช้งบประมาณในงานประจำ
 • นโยบายและแผนพัฒนาตามยุทธศาสตร์เชิงรุก มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา
 • แผนกกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน พ.ศ.2557-2561
 • แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 • เล่มจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ปี 2560
 • เล่มงบประมาณผลประโยชน์ 2560
 • ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 61
 • การขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติ สภาการศึกษา
 • แบบฟอร์ม University Reprofile Template
 • พระราชพัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

  download-button-plain-1

  การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารพ.ศ.2553

  การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนักเรียน-นักศึกษา-ที่ช่วยปฏิบัติงานราชการ-ลว.-9-มี.ค.-49

  ว37 แนวทางการพิจารณาพัสดุ

  ว49 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้จ่าย งปม.

  หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ว68

  แนวปฏิบัติด้านการเงิน ของ มทร.ล้านนา

  ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและจัดงาน พ.ศ.2555

  พรบ.ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

  พรบ.ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ พ.ศ.2560